रैबार

Monday, 13 August 2012

अगर agar
अगर अख्यों आंसू

 क्वी मोल होन्दु.

अगर मन की बातो

 क्वी तोल होन्दु.

ज़रूर दुनिया मा

मीरु भि नोऊ होन्दु .

          प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित