रैबार

Tuesday, 3 July 2012

सोची थो sochi thoसोची थो

वींकि समंदर

सि आंख्यों मा

जरा सि किनारू 

मिली हि जलु  ! बर्षो बिटि

यकुली मेरा

पराणी तें

जरा सि सहारू

मिली  हि जलु  !!खोजाणी छ बाटू

आंखी मेरी भि

वींकि अंख्यों सि

जरा सि अयारू

मिली हि जलू ! मंजिल मिलु

य फिर  न मिलु

बस ज्युणा  कु

जरा सि गुजारू

मिली ही जलू !

        प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित