रैबार

Thursday, 21 May 2015

उत्तराखंड माटी य उत्तराखंड माटी
प्यारु हिमालै रौंत्यालु कैलास
द्यो द्यबतों कु इखि छः बास
इखि बदरी छः इखि केदार
देवभूमि का नौउ सि परख्यात
य सैसर घाटी
उत्तराखंड माटी य उत्तराखंड माटी

पंडो की गौं-गौं मा थात
इखि छः तालो मा ताल
इखि गंगोत्री छ इखि यमनोत्री
इखि छ हरि कु हरिद्वार
इखि बिराज ऊँची डांडी काँठी
उत्तरखंड माटी य उत्तराखंड माटी

बिटा पाखौ मा प्योंली यख
डाइयों छ बुरांश
मखमली बुग्याल छ यख
घुघती अर हिलांश
भल्ली छ यख सारी नाज अर साटी
उत्तराखंड माटी य उत्तराखंड माटी

जड़ी बुट्यों की यख छ खाण
फूलों का बाग अर बग्वान
इखि रचन्यान ऋषि मुन्यौं
हमारा बेद अर पुराण
तप करी दुन्या तें दिखै ज्ञानै पाठी
उत्तराखंड माटी य उत्तराखण्ड माटी

बीरू मा का बीर ह्वै यख
भढ़ो मा का भढ़
त्यागी मा  त्यागी ह्वै यख
भारी बलिदानी
गढ़ खातिर लगै जों पराणो की बाजी
उत्तराखंड माटी य उत्तराखंड माटी

                     प्रभात सेमवाल (अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित