रैबार

Thursday, 31 October 2013

दहेज़ dahej


अरे यु दहेज़ क्या छ

दहेज़ सुलगुणी आग छ

गरीबों  माथा दाग छ

मनस्वाग लग्यों बाग छ

बड़ा फन वाळू नाग छ

बिगर गीतो कु राग छ

सेठों कि सग्वाड़ी कु साग छ

बैट्यों कि बळी ये जाग छ.

                              प्रभात सेमवाल (अजाण ) सर्वाधिकार सुरक्षित