रैबार

Saturday, 4 August 2012

नि पाई ni paai

      
          
        
           पीड़ा पुराणी ह्व्गै

            घौ भि मौई ग्याई 

खैरी काटिन मैन तीरि खुद का सारा

      आज ख़ुशी बोडि आई त

     तेरा  बिगर हैंसी नि पाई  .

          प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित