रैबार

Sunday, 13 May 2012

माँ ma

     मन मा रखि  मन कि
  
         बोलि  नि पाई

  मेरी जरा सी हेंसी का खातिर 

जणी कुजाणी कत्गा खैरि खाई 

     मन की मयाली माँ 

         फिर याद आई 

                              प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित