रैबार

Wednesday, 22 February 2012

नेगी जी negi ji
               नेगी जी गढ़वाल 

        सदानि  तुमारु रिणी रालू 

              अगर दुनियाँ  मा

    गढ़वाली बोल भाषा बाणी जाळी 

   त  तुमारु  नो सबसी  पहली  आलू  .


                                     प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित