रैबार

Saturday, 23 July 2011

तेरु नजरों कु teru najro ku


मेरा  मन तें मैला बातोंण वाली 

यू  गंगा का पाणी  सी  छाउ  छ . 


                             खिल्यां  फुलों  सी तेरु  यू  रूप
         
                              मेरु  मन यों  फुलोंकू डाउ  छ .


बण हरच्यां गोरु सी तेरु यू रंग

मेरु  मन  घंडुली  कु   राऊ    छ .


                              दुन्याँ  का बाटो मा अल्झी तू बांद

                              मै तू  दुन्याँ  मा जन्मियों  बाऊ छ .


ज्येटा का तैला घाम सी छ तू जू 

तू मै भि  हैरी डाई  कु  स्याऊ  छ                                 मेरु मन  तू  मैलु  कभि   नि  थो 
  
                                तेरु  नजरों  कु  रंग  यू  काउ   छ  


                                                   प्रभात सेमवाल (अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित