रैबार

Tuesday, 19 January 2010

जमानु अगने बडणु jamanu agne badnu

जमानु अगने बडणु
पैलित गिरगिट रंग बदलदु थो
पर अब मनखी रंग बदलणु

पैलित खाणा बणोणक चुल्ला जगदा था
अब चुल्लू ही खाणक भगणु
जमानु अगने बडणु

पैलित धारों मा पाणी रेंदू थो
अब धारू पाणी छ खोजणु
जमानु अगने बडणु

पैलित पैणाक स्कूल चलदा था
अब स्कूल पैणाक चलणु
जमानु अगने बडणु

पैलित गाडो मा घट रिंगदा  था
अब घट गाडो मा रिगुणु
जमानु अगने बडणु

पैलित विकास तें नेता बाणोदा था
अब विकास नेतोक  तें   लगणु
जमानु अगने बडणु    

                              प्रभात सेमवाल  ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित